Stel cookie voorkeur in

Het Klinket
is een christelijke basisschool. 
Ieder kind is er welkom,  wat zijn achtergrond of levensbeschouwing ook is. Ons uitgangspunt daarbij is:  wij hebben respect voor elkaar.

Wij gaan op een persoonlijke manier met  kinderen om. Het is belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en serieus genomen. Wij willen uw kind leren om oog te hebben voor anderen en zich mede verantwoordelijk te voelen voor het grote geheel.

Samen

Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt.  Om die reden werken we met  de methode “Vreedzame School.”  Daarin worden de kinderen uitgedaagd om  initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn .

       U bent welkom!

Bent u nieuwsgierig 
naar onze school?
Maak dan hier een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Dan kunt u zelf
de sfeer proeven.

Talen

Om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, waarin communicatie een hoofdrol speelt,  is taal een van onze  speerpunten. Omdat de wereld niet ophoudt bij Nederland, krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels. Jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal. Lezen wordt erg gestimuleerd. Wij zijn trots op onze  goed ingerichte bibliotheek met mooie lees-  en informatieboeken.

Uitdaging
Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er door geboeid worden. Leven in de 21ste eeuw is ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT, daarin ontwikkelen we ons voortdurend.

We bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij we erop letten dat de school niet alleen inspirerend is ingericht, maar ook rust, structuur  en geborgenheid biedt.

Zelfstandig
Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwgroepen met planborden en is er in de midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken een belangrijke rol innemen. Doordat kinderen  meer zelfstandig werken heeft de  leerkracht de mogelijkheid om met kleine groepjes kinderen  te werken.

Ontwikkeling
In de klas kijken we wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Niet  het eindproduct staat centraal, maar we schenken veel aandacht aan het leerproces, de ontwikkeling en de maximale ontplooiing  van ieder  kind.

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. Wij scoren goed op de eind cito. In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We willen in onze school vernieuwend bezig zijn, waarbij we er voor waken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven..

Samenwerking
In Kindcentrum de Kempenaer werken wij intensief samen met Peuter Thuis (kinderdagverblijf 0-4 jaar), Tussen Thuis(buitenschoolse opvang), Jip en Janneke (peuterspeelzaal)  en de buurschool Pieter de Jong. 

Samen vormen wij een centrale voorziening in de wijk met een educatieve-, een ontmoetings-, een ontspannings- en  een opvangfunctie.

Zo willen wij  het bruisend hart zijn van de wijk Rijkerswoerd, waar kinderen tussen 0 tot 14 jaar  een kwalitatief goed en gevarieerd dagprogramma, inclusief naschoolse activiteiten, wordt aangeboden.

Voorbeelden hiervan zijn: kennismakingslessen judo voor alle groepen,  klimmen,  naschoolse cursussen zoals musicallessen, wetenschap en  techniek, zaalvoetbaltraining.