Ieder kind is welkom

Uitdaging

Talen

Samenwerken

Ieder kind is er welkom

Het Klinket is een christelijke basisschool. Ieder kind is welkom wat zijn achtergrond of levensbeschouwing ook is. Ons uitgangspunt daarbij is:  wij hebben respect voor elkaar.

Wij gaan op een persoonlijke manier met  kinderen om. Het is belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en serieus genomen. Wij willen uw kind leren om oog te hebben voor anderen en zich mede verantwoordelijk te voelen voor het grote geheel.

 

Uitdaging

Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er door geboeid worden. Leven in de 21ste eeuw is   ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT, daarin ontwikkelen we ons voortdurend. We bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij we erop letten dat de school niet alleen inspirerend is ingericht, maar ook rust, structuur  en geborgenheid biedt.

Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwgroepen met planborden en is er in de midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken een belangrijke rol innemen. Doordat kinderen  meer zelfstandig werken heeft de  leerkracht de mogelijkheid om met kleine groepjes kinderen  te werken.

Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt.  Om die reden werken we met  de methode “Vreedzame School.”  Daarin worden de kinderen uitgedaagd om  initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn .

 

In de klas kijken we wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Niet  het eindproduct staat centraal, maar we schenken veel aandacht aan het leerproces, de ontwikkeling en de maximale ontplooiing van ieder kind.

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. Wij werken aan goede leeropbrengsten voor alle kinderen. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We willen in onze school vernieuwend bezig zijn, waarbij we er voor waken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.

 

Talen

Om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, waarin communicatie een hoofdrol speelt,  is taal een van onze  speerpunten. Omdat de wereld niet ophoudt bij Nederland, krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels.
Jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen  eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal. Lezen wordt erg gestimuleerd. Wij zijn trots op onze  goed ingerichte bibliotheek met mooie lees-  en informatieboeken.

Samenwerken

In Kindcentrum de Kempenaer werken wij intensief samen met Peuter Thuis (kinderdagverblijf 0-4 jaar), Tussen Thuis(buitenschoolse opvang), Peuter Thuis (kinderdagverblijf), Jip en Janneke (peuterspeelzaal)  en de buurschool Pieter de Jong. 

Samen vormen wij een centrale voorziening in de wijk met een educatieve-,  een ontspannings- en  een opvangfunctie.

Zo willen wij  het bruisend hart zijn van de wijk Rijkerswoerd, waar kinderen tussen 0 tot 14 jaar een kwalitatief goed en gevarieerd dagprogramma, wordt aangeboden.

Daarnaast hebben wij contacten met diverse organisaties in de wijk en proberen wij door samenwerking elkaar te versterken.