Stel cookie voorkeur in

Methodes

Lezen

De eerste stappen in het leren lezen worden thuis al gezet: samen met de ouders kijken naar boekjes en voorgelezen worden! Deze basis leggen is erg belangrijk, en kinderen kunnen er echt van genieten. Ook als kinderen zelf kunnen lezen genieten ze als ze door hun ouders worden voorgelezen.

In de kleuterbouw werken we onder meer met behulp van de nieuwste methode “Schatkist” aan voorbereidend lezen en rekenen en aan de taalontwikkeling van het jongste kind. Het leren lezen start in groep 3 met gebruikmaking van “Veilig leren lezen”.

In groep  4, 5 en 6 wordt, voor het voortgezet technisch lezen, gebruik gemaakt van de methode “Station Zuid”. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we in groep 5 t/m 8 de methode “Nieuwsbegrip XL” en de oefenboeken begrijpend lezen van CITO.  

Vanaf groep 2 t/m 5 komt elk kind per schooljaar aan de beurt in de zogenoemde ‘boekenkring’. Doel is om kinderen te stimuleren in het lezen en in het openbaar te vertellen over het gelezen boek. Vanaf groep 6 wordt door de kinderen 2 x per jaar een boekverslag gemaakt.

Het Klinket heeft een abonnement op de bibliotheek zodat boeken regelmatig worden gewisseld. Ook heeft de school een eigen bibliotheek, welke regelmatig aangevuld wordt met nieuwe boeken.

Schrijven

Als kinderen op Het Klinket komen hebben ze thuis en/of op de peuterspeelzaal geëxperimenteerd met divers schrijfmateriaal zoals wasco, kleurpotloden en viltstift. Doel van ons schrijfonderwijs is om kinderen een verzorgd handschrift te leren. In de kleuterbouw is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de fijne motoriek, waaronder ook de juiste pengreep.

In groep 2 beginnen we met voorbereidend schrijven, waarbij kinderen schrijfpatronen oefenen in een schriftje.  

In groep 3 gaan we van het schrijven van de losse schrijfletters over op het aanleren van het verbonden schrijven. De kinderen schrijven dan nog met een driekantpotlood en gaan vanaf groep 4 over op het schrijven met een vulpen/rollerpen.

Vanaf groep 4 komen de hoofdletters erbij en verkleinen we de letters. In de daarop volgende leerjaren blijven de kinderen oefenen en trainen en voeren we de snelheid op tot dictaatsnelheid. Zo komen ze uiteindelijk tot een regelmatig, persoonlijk handschrift. De methode die we hiervoor gebruiken van groep 2 tot en met  8 is Pennenstreken.

Nederlandse taal

Taal is een uiterst belangrijk communicatiemiddel tussen mensen. Vanaf z’n geboorte is een mens op twee manieren met taal bezig. Zwijgend door te luisteren, te schrijven, te denken, te ordenen of door betekenis te geven. En sprekend door te vragen, te vertellen, te bevestigen, te ontkennen of door te overtuigen. Taalvaardigheid is voor elk kind van persoonlijk en maatschappelijk belang. Daarom proberen we in de groepen situaties te creëren waarin we de kinderen stimuleren om te spreken en te luisteren. Op die manier laten we de kinderen beschouwend en spelend actief bezig zijn met taal. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen door goed taalgebruik. We maken gebruik van de methode Staal waarin aandacht voor  taal, spelling en woordenschat.

Engelse taal

Op onze school wordt er al jaren Engels gegeven vanaf groep 1.

In de onderbouw laten we op een speelse manier kleuters kennismaken met de Engelse taal. Wij gebruiken daarbij de methodes "My name is Tom” en "Groove Me". Er wordt uitgegaan van het natuurlijk leren. In deze visie is leren geen lineair proces; kinderen leren het meeste als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze zelfstandig en verantwoordelijk zijn voor hun werk, maar ook: als ze eraan toe zijn.

Daarnaast wordt er in de hele school gewerkt met “Groove me” . Dit is een complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van de leerlingen.

Rekenen en wiskunde

Rekenen is het bewerken van getallen en bij wiskunde is het kind bezig met de eigenschappen van getallen en figuren. Bij dit laatste zoeken we samen met de kinderen naar oplossingsstrategieën.

We maken gebruik van de methode “Wereld in Getallen” . Deze methode werkt volgens de opbouw: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.

Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. We houden daar rekening mee. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken op zijn of haar niveau. Voor de sterke rekenaars zijn er extra uitdagende opdrachten.

Informatie en Communicatie-technologie (ICT)

Leven in de 21ste eeuw is ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT. Het Klinket beschikt over een computernetwerk, enerzijds voor onze eigen organisatie en anderzijds om kinderen passend ICT onderwijs te kunnen bieden. De school heeft de beschikking over een draadloos netwerk. Er wordt gewerkt op vaste computers (mini)laptops, chromebooks  en i-pads. Onder toezicht van de leerkracht kunnen kinderen gebruik maken van het schoolnetwerk en het internet.

Doel van ons ICT onderwijs is om kinderen vertrouwd te maken met de moderne communicatiemiddelen. Voor de kleuters houdt dit in dat ze spelenderwijs vaardigheden verwerven met de muis, het toetsenbord en een tablet. Dit wordt in de verdere leerjaren uitgebouwd tot het zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale media.

Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Digitale schoolborden maken meer beeldend, auditief, interactief en visueel onderwijs mogelijk.

Wereldoriënterende vakken

In de onderbouw krijgen de leerlingen op diverse manieren te maken met elementen van vroeger (geschiedenis) en hun omgeving (aardrijkskunde, natuur en techniek). Dit gebeurt meestal in de vorm van projecten en thema’s, onder andere uit “Schatkist”.

Vanaf groep 3 gebruik en we de digibordmethodes van Blink Educatie : “Grenzeloos” (aardrijkskunde) , “Eigentijds” (geschiedenis) en “Binnenstebuiten”(natuur en techniek).
Deze methodes gaan uit van activerend onderwijs. Door te werken aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel, gaan leerlingen zelf onderzoeken en ontdekkend leren. De methodes zijn sterk visueel en auditief en integreren veel 21ste eeuws vaardigheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het begin van de les. Met een prikkelende onderzoeksvraag brengen de methodes kinderen daadwerkelijk in beweging: Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd?, Hoe komen zeedieren hoog in de bergen? of Hoe kweek je de grootste schimmel?. Doordat kinderen met deze methodes zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller en onthouden ze deze beter.

Ook kunnen kinderen uit de bovenbouw aan de slag met het bouwen en programmeren van Lego-robots, die we in 2016 hebben aangeschaft.

Vanaf groep 6 vergroten de kinderen hun kennis en inzicht ook door zelfstandig en/of samen werkstukken te maken. Informatie voor het onderwerp leren zij te halen en te rangschikken uit boeken of van internet.  Het werkstuk presenteren zij vervolgens aan de eigen groep in de vorm van een spreekbeurt.

Godsdienstonderwijs

Voor het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode “Trefwoord”. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. We dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)

 “De Vreedzame School”  is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Ingegeven door de behoefte aan meer maatschappelijke samenhang en betrokkenheid in een sterk geïndividualiseerde en veelkleurige maatschappij, is het in toenemende mate een taak voor de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in klas en school, dat er beduidend minder problemen zijn. We nemen leerlingen serieus, én we laten hen leren door te doen.  

Een onderdeel van De Vreedzame School is mediatie door leeftijdgenoten. Leerlingen bemiddelen bij elkaars conflicten. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8 en krijgen een speciale opleiding. Iedere dag hebben twee mediatoren ‘dienst’. Tijdens de pauzes lopen zij (herkenbaar als mediator) rond en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.  Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen doorsturen naar de mediatoren.

Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. De school is bij uitstek een oefenplaats, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen, en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven.

In het schooljaar 2016-2017 gaan we starten met groepsvergaderingen. In alle klassen leren kinderen basisprinicipes van democratie, en gaan er vanaf groep 3 mee aan de slag in de wekelijkse vergadering in de klas. Schoolbreed gaan we starten met een leerlingenraad.

Verkeer en veiligheid

Als school hechten we veel waarde aan veiligheid en het je veilig voelen. Voor het vak verkeer gaat het dan om de verkeersveiligheid. In groep zeven wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen.
Daarnaast is het belangrijk dat er een ‘verkeersouder’ is, die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rond de school.

Creativiteit

Bij creativiteit hebben we te maken met de productieve en de beschouwende kant. Het productieve is het zelf doen en maken van ‘kunst’ en het beschouwende is het kijken naar en het beoordelen hiervan. We maken gebruik van de diensten van Kunstbedrijf Arnhem.

In de schooljaren 2013-2016 loopt er een project opgestart met de naam Cultuur Met Kwaliteit, waarin we samenwerken met andere scholen en ondersteund worden door het Kunstbedrijf Arnhem. Samen met ervaren docenten van het Kunstbedrijf werken leerkrachten aan het verbeteren van hun vaardigheden. We zijn begonnen met muziek en we zijn daarnaast bezig met digitale media.

Verder doen we mee met het PR8 cultuurprogramma, waardoor alle groepen een keer per jaar naar een  culturele instelling in Arnhem gaan. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Bewegingsonderwijs

Kinderen moeten bewegen; goede beweging stimuleert de ontwikkeling. Onze jongste leerlingen spelen daarom veel buiten, zodat ze op een natuurlijke wijze in de gezonde buitenlucht bewegen.

Voor de kleuters is er ook de speelzaal beschikbaar, waar de kinderen gemiddeld 2 keer per week bezig zijn met spel of met toestellen.  Indien mogelijk gymmen ook de kleuters een keer per week in de grote gymzaal, waar meer uitdagingen zijn.

In de hogere groepen hebben de kinderen 2 keer per week een gymles in de gymzaal, die grenst aan ons plein. Voor deze gymlessen gebruiken we de methode “Planmatig Bewegingsonderwijs”, waardoor er een goede balans is tussen het oefenen op toestellen en het samenspelen en oefenen van diverse balspelen. Tijdens de gymlessen worden er regelmatig clinics gegeven vanuit diverse verenigingen.

Tijdens het continurooster spelen de kinderen een half uur buiten, onder begeleiding van de getrainde medewerkers van Tussen Thuis. Tijdens dat half uur willen we de kinderen meer mogelijkheden bieden tot bewegen, en passen we ons aanbod daar regelmatig op aan. Het is fijn, dat we dan ook gebruik kunnen maken van het voetbalveldje voor de school.

Ek jaar organiseren we aan het eind van het schooljaar een sportdag of de koningsspelen.

Daarnaast willen we kinderen graag meer bewegingsmomenten aanbieden. Dat lukt niet meer binnen de dagelijkse lesuren. Wel is dit mogelijk  in het naschoolse aanbod. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven, en op de site van de Bredeschool (www.bredeschooldekempenaer.nl)

Natuurlijk is het buiten spelen op het plein na schooltijd een fijne mogelijkheid voor kinderen om samen te spelen.  Het schoolplein is voor alle kinderen ook na schooltijd beschikbaar – uiteraard mits ze geen overlast veroorzaken aan andere kinderen die er spelen.

Zwemonderwijs

Zwemmen is een onderdeel van ons bewegingsonderwijs. Onze school neemt met groep 8 deel aan het schoolzwemmen. Deze keuze heeft de school gemaakt, omdat de zwemvaardigheden van de leerlingen in groep 8, in de jaren na het behalen van hun zwemdiploma, achteruit gaan.

Tijdens de zwemlessen wordt aandacht besteed aan onder meer reddend zwemmen, conditieopbouw, uitbreiding van de zwemslagen en duiken.

 

 

 

 

[