Hoofdluis

Op bijna alle basisscholen in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar over. De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en behandelen. Maar dat moet dan wel op de juiste manier en bij alle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen effect.

Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind hoofdluis of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de leerkracht meldt.Wij zijn van mening dat zowel school als de ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.
 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school gekozen voor een systematische aanpak.
In de week volgend op iedere vakantie (meestal op woensdag)  controleert de Luizenbrigade Pietje Precies  alle leerlingen op hoofdluis. In de activiteitenkalender zijn de dagen opgenomen waarop de luizencontrole zal plaatsvinden.

Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de leerkracht  de ouders van het kind hierover informeren en adviseren over de te nemen stappen. Vervolgens worden via protocol nacontroles uitgevoerd in de betreffende klas en de klas van eventuele broertjes en/of zusjes.

Wanneer u interesse heeft om zich aan te sluiten bij de luizenbrigade dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de directeur.