Methodes

Lezen

De eerste stappen in het leren lezen worden thuis al gezet: samen met de ouders kijken naar boekjes en voorgelezen worden! Deze basis leggen is erg belangrijk, en kinderen kunnen er echt van genieten. Ook als kinderen zelf kunnen lezen genieten ze als ze door hun ouders worden voorgelezen.

In de kleuterbouw werken we onder meer met behulp van de methode “Schatkist” aan voorbereidend lezen en rekenen en aan de taalontwikkeling van het jongste kind. Het leren lezen start in groep 3 met gebruikmaking van “Veilig leren lezen Kim versie”. 
In groep 4 tot en met 8 wordt, voor het voortgezet technisch lezen, gebruik gemaakt van de methode “Station Zuid”.  
Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we in groep 5 t/m 8 de methode “Nieuwsbegrip XL” 

Vanaf groep 2 t/m 5 komt elk kind per schooljaar aan de beurt in de zogenoemde ‘boekenkring’. Doel is om kinderen te stimuleren in het lezen en in het openbaar te vertellen over het gelezen boek. Vanaf groep 6 wordt door de kinderen 2 x per jaar een boekverslag gemaakt.

Het Klinket heeft een abonnement op de bibliotheek zodat boeken regelmatig worden gewisseld. Ook heeft de school een eigen bibliotheek, welke regelmatig aangevuld wordt met nieuwe boeken.

Schrijven

Als kinderen op Het Klinket komen hebben ze thuis en/of op de peuterspeelzaal geëxperimenteerd met divers schrijfmateriaal zoals wasco, kleurpotloden en viltstift.
Doel van ons schrijfonderwijs is om kinderen een verzorgd handschrift te leren. In de kleuterbouw is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de fijne motoriek, waaronder ook de juiste pengreep. 

In groep 2 beginnen we met voorbereidend schrijven, waarbij kinderen schrijfpatronen oefenen in een schriftje.  
In groep 3 gaan we van het schrijven van de losse schrijfletters over op het aanleren van het verbonden schrijven. De kinderen schrijven dan nog met een driekantpotlood en gaan vanaf groep 4 over op het schrijven met een rollerpen.
Vanaf groep 4 schrijven we ook de hoofdletters en verkleinen we de letters. In de daarop volgende leerjaren blijven de kinderen oefenen en trainen en voeren we de snelheid op tot dictaatsnelheid. Zo komen ze uiteindelijk tot een regelmatig, persoonlijk handschrift. De methode die we hiervoor gebruiken van groep 2 tot en met 8 is Pennenstreken 2.

Nederlandse taal

Taal is een uiterst belangrijk communicatiemiddel tussen mensen. Vanaf z’n geboorte is een mens op twee manieren met taal bezig. Zwijgend door te luisteren, te schrijven, te denken, te ordenen of door betekenis te geven. En sprekend door te vragen, te vertellen, te bevestigen, te ontkennen of door te overtuigen. Taalvaardigheid is voor elk kind van persoonlijk en maatschappelijk belang. Daarom proberen we in de groepen situaties te creëren waarin we de kinderen stimuleren om te spreken en te luisteren. Op die manier laten we de kinderen beschouwend en spelend actief bezig zijn met taal. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen door goed taalgebruik. We hanteren de methode “STAAL”. Hierin is een aparte leergang voor spelling opgenomen.
Bijpassend oefenmateriaal en remediërende oefeningen op de computer worden veel gebruikt.

Engelse taal

Op onze school wordt er al jaren Engels gegeven vanaf groep 1. 

In de onderbouw laten we op een speelse manier kleuters kennismaken met de Engelse taal. Daar wordt gebruik gemaakt van de methode My name is Tom. De nadruk ligt op woordenschatontwikkeling, klankherkenning, en het spelenderwijs leren van korte zinnetjes door het zingen van liedjes en opzeggen van korte versjes. Communicatie met de leerlingen vindt plaats in het Engels onder andere door de handpop Tom.

Vanaf groep 3 wordt er uitgegaan van het natuurlijk leren. In deze visie is leren geen lineair proces; kinderen leren het meeste als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze zelfstandig en verantwoordelijk zijn voor hun werk, maar ook: als ze eraan toe zijn.

De gebruikte methode is “Groove me” . Dit is een complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van de leerlingen.

Rekenen en wiskunde

Stap voor stap willen wij de rekenvaardigheden van onze leerlingen vergroten. Daarvoor maken wij gebruik van de methode “Getal en Ruimte”. Wij zijn ervan overtuigd dat met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap elk kind verder komt.  Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Getal & Ruimte Junior gebruikt  een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie volgens het directe instructiemodel en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen.  Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!
Getal en Ruimte Junior sluit naadloos aan bij wat er in de brugklas van het VO van onze leerlingen wordt gevraagd

Informatie en Communicatie-technologie (ICT)

Leven in de 21ste eeuw is ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT. Het Klinket beschikt over een computernetwerk, enerzijds voor onze eigen organisatie en anderzijds om kinderen passend ICT onderwijs te kunnen bieden.
De school heeft de beschikking over een draadloos netwerk. Er wordt gewerkt op chromebooks en i-pads. Onder toezicht van de leerkracht kunnen kinderen gebruik maken van het schoolnetwerk en het internet.

Doel van ons ICT onderwijs is om kinderen vertrouwd te maken met de moderne communicatiemiddelen. Voor de kleuters houdt dit in dat ze spelenderwijs vaardigheden verwerven met de muis, het toetsenbord en een tablet. Dit wordt in de verdere leerjaren uitgebouwd tot het zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale media.

Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Digitale schoolborden maken meer beeldend, auditief, interactief en visueel onderwijs mogelijk.

We werken met google classroom en in de Aerobe omgeving. Er worden chromebooks in de klas ingezet.
Dit geeft de leerkracht veel informatie en controle op het werken van de kinderen

Wereldoriënterende vakken

In de onderbouw krijgen de leerlingen op diverse manieren te maken met elementen van vroeger (geschiedenis) en hun omgeving (aardrijkskunde, natuur en techniek). Dit gebeurt meestal in de vorm van projecten en thema’s, onder andere uit “Schatkist”.

Vanaf groep 3 gebruik en we de digibordmethodes van Blink Educatie : “Grenzeloos” (aardrijkskunde) , “Eigentijds” (geschiedenis) en “Binnenstebuiten”(natuur en techniek).
Deze methodes gaan uit van activerend onderwijs. Door te werken aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel, gaan leerlingen zelf onderzoeken en ontdekkend leren. De methodes zijn sterk visueel en auditief en integreren veel 21ste -eeuwse vaardigheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het begin van de les. Met een prikkelende onderzoeksvraag brengen de methodes kinderen daadwerkelijk in beweging: Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe komen zeedieren hoog in de bergen? of Hoe kweek je de grootste schimmel?. Doordat kinderen met deze methodes zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller en onthouden ze deze beter.

Ook kunnen kinderen uit de bovenbouw aan de slag met het bouwen en programmeren van Lego-robots.

Vanaf groep 6 vergroten de kinderen hun kennis en inzicht ook door zelfstandig en/of samen werkstukken te maken. Informatie voor het onderwerp leren zij te halen en te rangschikken uit boeken of van internet.  Het werkstuk presenteren zij vervolgens aan de eigen groep in de vorm van een spreekbeurt.

Godsdienstonderwijs

Voor het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode “Trefwoord”. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. We dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)

 “De Vreedzame School”  is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Ingegeven door de behoefte aan meer maatschappelijke samenhang en betrokkenheid in een sterk geïndividualiseerde en veelkleurige maatschappij, is het in toenemende mate een taak voor de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in klas en school, dat er beduidend minder problemen zijn. We nemen leerlingen serieus, én we laten hen leren door te doen.  

Een onderdeel van De Vreedzame School is meditatie door leeftijdgenoten. Leerlingen bemiddelen bij elkaars conflicten. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8 en krijgen een speciale opleiding. Iedere dag hebben twee mediatoren ‘dienst’. Tijdens de pauzes lopen zij (herkenbaar als mediator) rond en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.  Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen doorsturen naar de mediatoren.

Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. De school is bij uitstek een oefenplaats, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen, en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven.

In de klassen leren de  kinderen  de basisprincipes van democratie. Ook hebben we een leerlingenraad waarin, vanaf groep 3, uit elke groep afvaardiging zit.  Deze leerlingenraad komt iedere 2 weken bij elkaar en bespreekt in het bijzijn van de directeur allerlei onderwerpen die de school aangaan.

Verkeer en veiligheid

Als school hechten we veel waarde aan veiligheid en het je veilig voelen. Voor het vak verkeer gaat het dan om de verkeersveiligheid. In groep zeven wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen.
Daarnaast is het belangrijk dat er een ‘verkeersouder’ is, die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rond de school.

Creativiteit

Binnen kunstzinnige oriëntatie is het creatieve proces als uitgangspunt genomen voor de inhoud van het onderwijsaanbod. Dit proces draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. De kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed) kennen alle de aspecten van het creatieve proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

Bewegingsonderwijs

Kinderen moeten bewegen; goede beweging stimuleert de ontwikkeling. Onze jongste leerlingen spelen daarom veel buiten, zodat ze op een natuurlijke wijze in de gezonde buitenlucht bewegen.

Voor de kleuters is de speelzaal beschikbaar, waar de kinderen gemiddeld 1 keer per week bezig zijn met spel of met toestellen.  Soms is dat met een vakleerkracht in de gymzaal, en soms met de eigen leerkracht in de speelzaal. Bij slecht weer spelen wordt er vaker gebruik gemaakt van de speelzaal.

In de hogere groepen hebben de kinderen 2 keer per week een gymles in de gymzaal, die grenst aan ons plein. Voor deze gymlessen gebruiken we de methode “Planmatig Bewegingsonderwijs”, waardoor er een goede balans is tussen het oefenen op toestellen en het samenspelen en oefenen van diverse balspelen. Tijdens de gymlessen worden er regelmatig clinics gegeven vanuit diverse verenigingen.

Een gymles kan ook worden gegeven op de aangrenzende playground, dat vorig schooljaar is geopend.

De gymlessen worden in de gymzaal gegeven door een gespecialiseerde gymdocent.

Samen met de andere partners van het Kindcentrum hebben we een heel royaal schoolplein. Met alle tegels was het wel wat saai, en daarom hebben de kinderen van de leerlingenraden van beide scholen, samen met een specialist, een plan gemaakt waarbij er veel groen is gekomen en er veel diverser gespeeld kan worden.  Afgelopen schooljaar zijn de plannen voor het binnenplein gerealiseerd. Dit  schooljaar willen we de plannen voor de kleuterpleinen gaan uitvoeren  en hebben daarbij nog wel de hulp van ouders nodig.

Tijdens het continurooster spelen de kinderen een half uur buiten op het plein en de playground, onder begeleiding van de getrainde medewerkers van Tussen Thuis. Tijdens dat half uur hebben de kinderen meer mogelijkheden tot bewegen. Elk jaar organiseren we aan het eind van het schooljaar  de koningsspelen.

Daarnaast willen we kinderen graag meer bewegingsmomenten aanbieden. Dat lukt niet meer binnen de dagelijkse lesuren. Wel is dit mogelijk  in het naschoolse aanbod. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven.

Natuurlijk is het buiten spelen op het plein na schooltijd een fijne mogelijkheid voor kinderen om samen te spelen.  Het schoolplein is voor alle kinderen ook na schooltijd beschikbaar – uiteraard mits ze geen overlast veroorzaken aan andere kinderen die er spelen.

Zwemonderwijs

Zwemmen is een onderdeel van ons bewegingsonderwijs. Onze school neemt met groep 8 deel aan het schoolzwemmen. Deze keuze heeft de school gemaakt, omdat de zwemvaardigheden van de leerlingen in groep 8, in de jaren na het behalen van hun zwemdiploma, achteruit gaan.

Tijdens de zwemlessen wordt aandacht besteed aan onder meer reddend zwemmen, conditieopbouw, uitbreiding van de zwemslagen en duiken.