Pestprotocol

In een pestprotocol worden regels aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken
Met een pestprotocol kan Het Klinket, samen met de leerlingen en ouders een positieve en effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.
 
Dit pestprotocol is dus een hulpmiddel om de volgende doelstellingen te bereiken:

De leerkrachten kunnen het pestgedrag signaleren en onderkennen.
Het pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van:

Het voorkomen van pestgedrag
Het tijdig signaleren van pestgedrag
Het remediëren van pestgedrag
De samenwerking tussen ouders en school om pestgedrag te voorkomen en te remediëren