In het school ondersteuningsplan staat beschreven hoe de interne zorgstructuur op Het Klinket gerealiseerd is. Binnen de school zijn er steeds meer leerlingen met een specifieke hulpvraag. In het verleden werden deze leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. Tegenwoordig wordt er van de scholen gevraagd hier een passend aanbod voor te ontwikkelen. Dit vraagt van leerkrachten een steeds grotere deskundigheid op het gebied van signalering, diagnostiek en handelingsgericht werken. De leerkracht, ondersteund door de interne begeleider (IB-er) neemt in ons zorgsysteem een centrale plaats in. Wij vinden het onze taak om onze leerlingen een passend onderwijsaanbod te geven.

Alle betrokkenen bij de school krijgen door het lezen van dit school ondersteuningsplan, dat hiernaaast te downloaden is, een helder beeld over de uitgangspunten voor de zorgstructuur,  hoe de zorg op onze school wordt vormgegeven en waar de grenzen liggen.