Onze missie

Waar wij voor staan wordt kernachtig verwoord in het volgende citaat: 

We vragen ons af: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben je om dat niet te zijn. Je bent een kind van God.
Je bent hier om al je talenten te laten zien aan de wereld.


Vrij naar Mariannne Williamson (Terugkeer naar Liefde)

Onze Visie

Het Klinket is een Christelijke basisschool met kansen voor alle leerlingen in een veilige omgeving. 

Op onze school willen we op een persoonlijke manier met de kinderen omgaan en hen laten merken dat ze gewaardeerd en serieus genomen worden. Goed kunnen samen spelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt . Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er door geboeid worden. Daarnaast luisteren we goed naar de inbreng van de kinderen zelf.  We willen hen een gezellige leeromgeving bieden, waarbij we erop letten dat de school inspirerend is ingericht, maar ook rust en geborgenheid biedt.

Het Klinket wil werken vanuit de principes van adaptief onderwijs.
Dit betekent dat:

  • Kinderen het gevoel moeten hebben iemand te zijn die iets kan (competentie);
  • Kinderen goede relaties hebben met de leerkracht(en) en de andere kinderen (relatie);
  • Kinderen de vrijheid hebben om zelfstandig keuzes te kunnen maken en zelfstandig taken te kunnen uitvoeren (autonomie).

Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwklassen met planborden en is er vervolgens in de midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken een belangrijke rol innemen. Doordat kinderen  meer zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen die dat nodig hebben persoonlijke aandacht te bieden.

In de klas bekijken we wat een kind nodig heeft om zijn ontwikkeling te kunnen voortzetten. Wij stellen daarbij niet het eindproduct centraal, maar schenken veel aandacht aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind.
We streven daarbij naar een maximale ontplooiing voor elk kind. Daarom maken we gebruik van moderne methodes, maar durven  hierin, kijkend naar de kinderen, ook onze eigen keuzes te maken.

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we bewaken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.