Uitdaging

Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er door geboeid worden. Leven in de 21ste eeuw isondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT, daarin ontwikkelen we ons voortdurend. We bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij we erop letten dat de school niet alleen inspirerend is ingericht, maar ook rust, structuur  en geborgenheid biedt.

Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwgroepen met planborden en is er in de midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken een belangrijke rol innemen. Doordat kinderen  meer zelfstandig werken heeft de  leerkracht de mogelijkheid om met kleine groepjes kinderen  te werken.

Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt.  Om die reden werken we met  de methode “Vreedzame School.”  Daarin worden de kinderen uitgedaagd om  initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn .

In de klas kijken we wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Niet  het eindproduct staat centraal, maar we schenken veel aandacht aan het leerproces, de ontwikkeling en de maximale ontplooiing van ieder kind.

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. Wij werken aan goede leeropbrengsten voor alle kinderen. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging.
We willen in onze school vernieuwend bezig zijn, waarbij we er voor waken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.