Inspraak voor ouders in de medezeggenschapsraad

  
Geen organisatie kan in de huidige tijd goed functioneren zonder dat alle betrokkenen hun zegje kunnen doen over het reilen en zeilen. Ook hier geldt dat we het van belang vinden om samen met ouders continue af te stemmen wat we doen op Het Klinket. Dit alles in het belang van het kind. Daarom kennen we een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, de zogenoemde medezeggenschapsraad (MR), die rechtstreeks wordt gekozen door personeel en ouders. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd met elk drie leden.


Wijzigingen in het schoolbeleid worden pas genomen nadat directie en/of schoolbestuur de medezeggenschaps raad om advies of instemming heeft gevraagd. De raad kan ook ongevraagd advies geven. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de secretaris van de raad. Aangezien we een open klimaat nastreven zijn, als het niet over personen gaat, de vergaderingen openbaar en worden ze aangekondigd in de jaarkalender. Via mail is de MR te bereiken: mr.klinket@floresonderwijs.nl.